ម៉ាស៊ីនខួងខ្សែចល័ត

  • Portable Line Boring Machine

    ម៉ាស៊ីនខួងខ្សែចល័ត

    ម៉ាស៊ីនខួងគ្រឿងម៉ាស៊ីនវិស្វកម្មត្រូវបានប្រើសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័សំណង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនៅលើប្រហោងទ្រនាប់ប្រហោងវិលរន្ធហ៊ីងបន្ទាប់ពីដំណើរការផ្សារឬបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលការបញ្ចូលការជីករទេះរុញម៉ាស៊ីនចុចរថយន្តស្ទូចនិងការជួសជុលនិងដំណើរការប្រហោងស្នូលផ្សេងទៀត ។