ម៉ាស៊ីនហាប់ដោយដៃ

  • Manual Gear Hobbing Machine

    ម៉ាស៊ីនហាប់ដោយដៃ

    ម៉ាស៊ីនហាប់ដោយដៃម៉ាស៊ីនហាប់ប្រើដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្រ្តហាប់ប៊ីនស៊ីឡាំងស្ពឺស្ពឺរនិងស្ពែនស្ព័រល។ បញ្ជាទិញតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកពិសេសដោយប្រើចំណីដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំចាត់ដង្កូវ។