មជ្ឈមណ្ឌលងាក CNC

  • CNC Turning Center

    មជ្ឈមណ្ឌលងាក CNC

    មជ្ឈមណ្ឌលបង្វិលស៊ីអិនអិនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារង្វិលជុំពាក់កណ្តាលបិទអ័ក្សបីដែលម៉ាស៊ីនសំខាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធហ្វានយូស៊ីអាយអាយអេហ្វ (១) ប្រព័ន្ធម៉ូទ័រអេសវីតំបន់ធំទូលាយថាមពល ១៨.៥/២២ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអាចប្រើសម្រាប់ងាកខួង , កិនផ្នែកបង្វិលផ្សេងៗ។